ပႈပါ Francis ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈဂီၚစိးပ်ၚလ႕အမ့ႈ ပွၚသုးလီႈသုးက်ဲ ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥ အတႈဂီၚတႈကစီႈ

Pope Francis unveils sculpture dedicated to migrants and refugees in St. Peter's Square (Vatican Media)

 

ပႈပါ Francis ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈဂီၚစိးပ်ၚလ႕အမ့ႈ ပွၚသုးလီႈသုးက်ဲ ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥ အတႈဂီၚတႈကစီႈ

ဖဲ၂၀၁၉ လါစဲးပတ့ဘ႕ဥ ၂၉ သီယ အတႈလုႈမံးဆါဒီး တႈထုကဖဥ Angelus ဃုဏဒီးပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥ ၀ံၚအလီႈခံ ပႈပါ Francis ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈဂီၚစိးပ်ၚ လ႕အအိဥဒီးအခိဥတီလ႕အမ့ႈ မူခိဥကလူးသ့ဥတဖဥလ႕ ပွၚတပဏအသးဒီးသ့ဥညါအီၚလီၚတံဥလီၚဆဲး (Angels Unawares)နဥ့လီၚ’

တႈဂီၚစိးပ်ၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲပွၚကညီအက့ႈအဂီၚလ႕ အဆ႕ထ႕ဥဃုဏသကိး၀ဲ ဒီးအိဥသကိး၀ဲလ႕ တႈလီႈတခါဃီအပူၚနဥံလီၚ’ ဖဲပွၚအိဥဒီးတႈလီၚဆီလိဏသး ဒီးပွၚကလုႈအါ၀ဲသ့ဥတဖဥအံၚအက်ါ ကလူးအဒံးဆ့အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕တႈခ႕ဥသးယ မ့ႈ၀ဲတႈပဏဖ်ါထီဥတႈလ႕အမ့ႈ တႈစီတႈဆွံတမံၚ အိဥ၀ဲလ႕ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚအက်ါနဥ့လီၚ’ တႈဂီၚစိးပ်ၚအံၚ အိဥဒီးတႈပညိဏလ႕အကပဏဖ်ါထီဥ တႈဂ့ႈလ႕အမ့ႈ တႈစီတႈဆွံ ဘဥတႈသ့ထံဥနဥ့အီၚလ႕ ပွၚတခီဘီမုႈယ လ႕ပွၚဘဥကီဘဥခဲ ဒီးပွၚသုးလီႈသုးက်ဲသ့ဥတဖဥအအိဥနဥ့လီၚ’

တႈဂီၚစိးပ်ၚအံၚ အိဥ၀ဲဒီးအတႈဂ့ႈခီဥထံး လ႕လံဏတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚအသီအပူၚ ဖဲစီၚပီလူးကြဲးနႈ့ ပွၚဧ့ၚႀဘံၚဖိ ၁၃း၂ အပူၚဒ္အမ့ႈယ”တႈအဲဥပွၚတမွံၚနဥ့ သးပ့ၚနီဥတဂ့ၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယ လ႕တႈနဥ့အပူၚယ ပွၚတနီၚနီၚတသ့ဥညါဘဥဒီးယ တူႈလိဏကလူးတဖဥလီၚ’

တႈပဏဖ်ါထီဥတႈဂီၚစိးပ်ၚ လ႕စီးပ့းတရူးအတႈလီၚပ်ီအပူၚအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈအိဥသ့ဥနီႈထီဥ ၁၀၅ ၀ီတ၀ီ ပွၚသုးလီႈသုးက်ဲဒီး ပွၚဘဥကီဘဥခဲအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

Source: Vatican News, September 29, 2019

 

Add new comment

3 + 10 =

Please wait while the page is loading