ပႈပါ Francis စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚနီႈမၚရံ ဖဲအတႈလဲတႈက့ၚ၀ံၚအလီႈခံ တႈကစီႈ

Pope Francis prays in St. Mary Major. Photo: Vatican Media

ပႈပါ Francis စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚနီႈမၚရံ ဖဲအတႈလဲတႈက့ၚ၀ံၚအလီႈခံ တႈကစီႈ

ကဘီဎူၚလ႕အစိဏဆွ႕ပႈပါ Francis စးထီဥလ႕ကီႈ Japan အ၀့ႈ Tokyo က့ၚတုၚ၀ဲဆူ၀့ႈရိမ့ၚဖဲ ၂၀၁၉ နိ၀့ဘ႕ဥ ၂၆ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ ဒ္အညီႏုႈ၀ဲအသိး တခ်ဳးလ႕အစးထီဥအတႈလဲၚတႈက့ၚ ဒီးဖဲအတႈလဲၚတႈက့ၚ၀ံၚ၀ဲအကတီႈ ပႈပါလဲၚ၀ဲဆူတႈဘါသရိဏအဒိဥကတ႕ႈလ႕၀့ႈရိမ့ၚ လ႕အဘဥတႈပဏစီဆံွအီၚလ႕နီႈမၚရံအမံၚ အအိဥနဥ့လီၚ’

တခ်ဳးလ႕အက့ၚကဒါက့ၚ၀ဲလ႕ကဘီဎူၚပ်ီဆူ Vatican အကတီႈ ပႈပါ Francis အိဥကတီႈ၀ဲတစိၚတလီႈ ဖဲလ႕ St. Mary Major Basilica ဒ္သိးအကမၚ၀ဲတႈထုကဖဥ စံးဘ်ဳးစံးဖွိဥက့ၚတႈ မ့ႈလ႕တႈလဲၚတႈက့ၚ၀ံၚ၀ဲ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥ လ႕တႈကဲထီဥလိဏထီအပူၚယ ဒ္အမ့ႈ၀ဲဖဲလါနိ၀့ဘ႕ဥ ၁၉ သီတုၚလ႕ ၂၆ သီအကတီႈ ဆူကီႈကေီႈတဲႈ ဒီးဆူကီႈဎဥပဥနဥ့လီၚ’

ပဏလီၚ၀ဲဖီလ႕နီႈမၚရံအတႈဂီၚ လ႕အအိဥဎံဏတ့ႈလံ၀ဲလ႕ပ်႕ၚလံၚလံၚတခါအမဲဏညါ ဒီးအိဥ၀ဲဘွဥ့ကလဏတစိၚတလီႈ လ႕တႈထုကဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’ ၀ံၚဒီးက့ၚက့ၚ၀ဲဆူ Vatican နဥ့လီၚ’

ဒ္အမ့ႈပွၚလ႕အပဏဒိဥနီႈမၚရံလီၚလီၚဆီဆီအသိး အဆိကတ႕ႈ လဲၚ၀ဲဆူနီႈမၚရံၚအတႈဘါသရိဏဖးဒိဥ St. Mary Major အံၚအအိဥ ဖဲအဘဥတႈဃုထ႕ထီဥအီၚ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲပႈပါတဂၚအသိး ဖဲ ၂၀၁၃ လါမးခေ္ ၁၄ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

Source: Pope thanks the Virgin Mary after Thailand, Japan visit. Vatican News. 26 November 2019

 

Add new comment

9 + 2 =

Please wait while the page is loading