ပႈပါဖရဥစ့း ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲလ႕ အကရၚလီၚဆိ၀ဲ Ubi et Orbi အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ တႈကစီဥ

Pope prays Sunday Angelus in Apostolic Liberary : Photo Credit : Vatican News

ပႈပါဖရဥစ့း ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲလ႕ အကရၚလီၚဆိ၀ဲ Ubi et Orbi အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ တႈကစီဥ

ဖဲ ၂၀၂၀ လါမႈရွး ၂၂ သီ အိဥဘွံးနံၚယ ပႈပါဖရဥစ့းကြဲမုဏ၀ဲ ပွၚခရံဏဖိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကမၚဃုဏသကိးတႈလ႕ တႈႀတီဆ႕ Coronavirus တႈဆါသံသႀတိဏ ခီဖ်ိတႈထုကဖဥဃုဏတႈလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥယ လ႕တႈသူဥအိဥသးအိဥယ တႈသူဥကညီၚသးကညီၚအပူၚယ ဒီးစံး၀ဲဒ္သိး ပွၚကပဏဖွိဥဃုဏလိဏသး လီၚဆီဒဥတႈ ဒ္သိးပွၚကပဏဘူးပွၚသးဒီး ပွၚလ႕အဘဥအိဥသဎုႈသတြၚ၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

ဖဲလါမႈရွး ၂၅ သီ ဒ္အမ့ႈနီႈမၚရံဘဥတႈဘိးဘဥသ့ဥညါအီၚ ဒ္သိးအကမ့ႈ၀ဲခရံဏအမိႈအမုႈနံၚအပူၚ ပႈပါဖရဥစ့းကြဲမုဏ၀ဲ တႈအိဥဖွိဥကရ႕သ့ဥတဖဥ ဒီးခိဥနဥလ႕ခရံဏကရ႕ကရိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ဒီးခရံဏဖိအကရူႈအလီၚဆီ၀ဲခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကဃ့ထုကဖဥသကိးတႈဆူ ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ဏအအိဥ ဒီးထုကဖဥသကိးတႈထုကဖဥ ဒ္ခရံဏကစႈသိဥလိပွၚလ႕အမ့ႈ အိဥလ႕မူခိဥတႈထုကဖဥ ဖဲလ႕တႈဆ႕ကတီႈတဘ်ီဃီအပူၚနဥ့လီၚ’

ပႈပါထုကဖဥ၀ဲဒ္သိး ဎြၚကဒိကနဥဘဥ တႈထုကဖဥလ႕ ပွၚထုကဖဥသကိးတႈတဘ်ီဃီယ တႈထုကဖဥလ႕ အဘဥတႈထုကဖဥအီၚလ႕ ဎြၚဖိဎြၚလံၚလ႕အအိဥကတဲႈကတီၚအသး ဒ္သိးအကမၚလၚမၚကပီၚ၀ဲ ခရံဏအတႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚအမူးဖးဒိဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

ပႈပါဒုးဟူထီဥသါလီၚစ့ႈကီး၀ဲလ႕ လါမႈရွး ၂၇ သီ မုႈဎဲႈနံၚအပူၚ ကမၚ၀ဲတႈထုကဖဥတႈ တစိၚတလီႈဖဲလ႕ St Peter Basilica တႈလီႈတခါအဖီခိဥနဥ့လီၚ’ ဒီးစံး၀ဲလ႕ပွၚကမၚဃုဏသကိးတႈ ခီဖ်ိတႈဆဲးက်႕လိဏသးအစဲးဖိကဟဥအတႈပီၚတႈလီ (means of communication) အဂီႈနဥ့လီၚ’

ဖဲတႈမၚအသးအံၚအပူၚ ကမ့ႈ၀ဲဃုဏဒီး တႈဖးလံဏစီဆွံယ တႈထုကဖဥဃ့ကညးတႈယ တႈဘူဥထီဥဘါထီဥကိႈဘူဥစီဆွံ ဒီးကဘဥတႈမၚကတ႕ႈကြံဏအီၚခီဖ်ိအတႈဆ႕ဂ့ၚဆ႕၀ါတႈ Ubi et Orbi ဖဲပွၚလ႕အလူၚဒိကနဥကြဥထြဲ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚ ခီဖ်ိလီတဲစိၚယ လီထံဥဟူ ဒီးကြဲၚလ့လိဏသ့ဥတဖဥ ကသ့ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲတႈပ်ဲပူၚအ၀ဲသ့ဥလ႕အတႈကမဥ (Plenary Indulgence)နဥ့လီၚ’ Ubi et Orbi လ႕အမ့ႈ တႈဆိဥဂ့ၚ၀့ႈရိမ့ၚ ဒီးဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚ ဘဥတႈမၚညီႏုႈအီၚဖဲ ခရံဏအိဥဖ်ဲဥဒီးအံဥစတ႕ႈအကတီႈနဥ့လီၚ’

တႈရၚလီၚတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ ၀့ႈရိမ့ႈအဆ႕ကတီႈဟါလီၚခီ  ၆း၀၀ နဥရံဥ အကတီႈနဥ့လီၚ’

Pope announces extraordinary Urbi et Orbi blessing

Source: Vatican News: 22 March 2020

Add new comment

5 + 13 =

Please wait while the page is loading