ပႈပါဖရဥစ့းကူဥထီဥဖးလီၚ၀ဲ ဒ္သိးအကလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈအံဥရး ဖဲ ၂၀၂၀ အနံဥတႈကစီႈ

Pope Francis wishes to travel to Iraq in 2020

Receiving members of the 92nd Plenary Session of ROACO, the Reunion of Aid Agencies that provides aid to the Oriental Catholic Churches, Pope Francis reveals it is his wish to travel to Iraq in the coming year.

ပႈပါဖရဥစ့းကူဥထီဥဖးလီၚ၀ဲ ဒ္သိးအကလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈအံဥရး ဖဲ ၂၀၂၀ အနံဥတႈကစီႈ

ပႈပါ ဖရဥစ့း ဂံႈထီဥဒြးထီ၀ဲ ထံကီႈသ့ဥတဖဥ ဖဲ ပွၚစူဥနဏဖိသ့ဥတဖဥ တူဥဘဥတႈအဖ႕မုႈ ဒီးမ့ႈ၀ဲထံ ကီႈသ့ဥတဖဥ ဒ္အမ့ႈ ဆံရံဎါယ ဎူဥကရ့ ဒီးကီႈစီဆွံ ဒီးဲန႔ဥ ပႈပါအသးစ႕ႈဆ႕အါ၀ဲ ဆူကီႈအံဥရးအအိဥ န႔ဥလီၚ’  

”စံး၀ဲလ႕အဆ႕မုႈလဏ၀ဲ ဒ္သိးအကတ့ဘွီထီဥ ခါဆူညါလ႕ အအိဥဒီးတႈမုဏတႈခုဥယ ဖဲတႈန႔ဥဘ်ဴး လ႕ပွၚခဲလ႕ဏ အဂီႈသ့ဥတဖဥ ကဘဥတႈနီၚဖးဟံးန႔ႈဃုဏသကိးအီၚ လ႕ကရ႕ ကရိသ့ဥတဖဥ ယဃုဏဒီး တႈဘူဥတႈဘါ ကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ လ႕တႈဘဥဃးကဒါက့ၚအသးဆူ တႈထီဒုဥဒါလိဏသးတအိဥလ႕ၚ ၀ဲအပူၚအဂီႈန႔ဥလီၚ’  

”ပွၚခရံဏဖိလ႕ အနီႈဂံႈအိဥစွၚ၀ဲ လ႕ကီႈအံဥရးအပူၚသ့ဥတဖဥ ဘဥခီဖ်ိထံဥဘဥ၀ဲ တႈကီတႈခဲ ဒီးတႈမၚအ႕မၚနး အ၀ဲသ့ဥန႔ဥလီၚ’ ထံကီႈအံၚ မ့ႈတႈလီႈလ႕ တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အလီၚဆီ၀ဲသ့ဥ တဖဥ အိဥဆိး၀ဲတႈလီႈယဃုဏဒီးကဲးသလံးဒီး အီသီဒီးတႈအိဥဖွိဥကရသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ပႈပါအတႈႈကူဥထီဥဖး လီၚတႈ မ့ႈကဲထီဥလိဏထီဥဒီးလ႕ထံကီႈအံၚအဂီႈ ကမ့ႈပႈပါ အတႈလဲၚတုၚ၀ဲ အဆိကတ႕ႈတဘ်ီန႔ဥလီၚ’ ”စံးဘ်ဴးစံးဖွိဥ၀ဲ ပွၚဟ့ဥမၚစ႕ၚတႈ အခ႕ဥစးကရ႕ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕ ထံကီႈအါဘ့ဥ သ့ဥတဖဥ ဒ္အ၀ဲသ့ဥ ကြႈထြဲမၚစ႕ၚတႈ ဆူတႈလီႈအါပူၚ လ႕ထံကီႈအံၚ အပူၚန႔ဥလီၚ’

SOURCE:

VATICAN NEWS

FOR LISTENING TO THIS CONTENT: AUDIO FILE IS AVAILABLE BELOW

Add new comment

5 + 1 =

Please wait while the page is loading