တႈအိဥဖွိဥကရ႕ တႈကစီႈ၀ဲၚလီႈခိဥသ့ဥ ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲ ပႈပါအတႈလဲၚတႈက့ၚ ဆူကီႈကေီႈတဲႈဒီးကီႈဎဥပဥ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥ

တႈအိဥဖွိဥကရ႕ တႈကစီႈ၀ဲၚလီႈခိဥသ့ဥ ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲ ပႈပါအတႈလဲၚတႈက့ၚ ဆူကီႈကေီႈတဲႈဒီးကီႈဎဥပဥ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥ

 • ၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၁၉ သီယ မုႈခံနံၚယ ဟါလီၚခီ ၇း၀၀ နဥရံဥ (၀့ႈရိမ့ၚဆ႕ကတီႈ) ပႈပါ Francis ကဟးထီဥ၀ဲလ႕ ၀့ႈရိမ့ၚ ဆူ Bangkokယ ကီႈကေီႈတဲႈ
 • ၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၀ သီယ မုႈသ႕နံၚယ မုႈဆါခီ ၁၂း၃၀ နဥရံဥ (ကီႈကေီႈတဲႈအဆ႕ကတီႈ) ပႈပါ Francis ကလဲၚတုၚ၀ဲဆူ Military Air Terminal 2 လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkokယ ဃုဏဒီးတႈသဂ႕ႈတူဏလိဏအီၚ’

၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၁ သီယ မုႈလြံဥနံၚယ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥ လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkok

 • တႈတူဏလိဏမုဏအီၚ ကမ့ႈ၀ဲလ႕ထံကီႈပဒိဥအဟံဥ (Government House Courtyard)
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ကိတိဥခိဥက်႕ဥ ဖဲတႈလီႈကဆီမဲ (Inner Ivory Room) ဖဲလ႕ထံကီႈပဒိဥအဟံဥအပူၚ၊
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ပွၚနဥ့စိနဥ့ကမီၚသ့ဥတဖဥယ ခ႕ဥစးလ႕ထံကီႈအဂုႈအဂၚသ့ဥတဖဥယ ကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ ဖဲ Inner Santi Maitri တႈလီႈ ဖဲထံကီႈပဒိဥအဟံဥအပူၚ
 • တႈလဲၚထံဥလိဏသးဒီး ပွၚ Buddha ဖိ အသီခါဖးဒိဥလ႕ Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram သီခါအိဥကေိတႈလီႈ၊
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး တႈအိဥဆူဥအိဥခ့်အပွၚမၚတႈဖိသ့ဥတဖဥ လ႕ St. Louis တႈဆါဟံဥဖးဒိဥ
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ပွၚဆူးပွၚဆါယ ပွၚတသ့နဥ့အိဥနဥ့၀ဲသ့ဥတဖဥ လ႕ St. Louis တႈဆါဟံဥဖးဒိဥယ
 • မုႈဆါခီအတႈအီဥ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ ခ႕ဥစးလ႕၀့ႈဒိဥ Vatican အိဥ၀ဲတႈလီႈယ (လ႕အဲကလံးအက်ိဏပကိးလ႕ Apostolic Nunciature)
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး စီၚပၚ Maha Vajiralongkorn (Rama X) ဖဲလ႕စီၚပၚအနီ (Amphorn Royal Palace)
 • တႈလုႈမံးဆါ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ ထံကီႈတႈကြႈကီအဒ႕း (National Stadium)

၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၂ သီ မုႈဎဲႈနံၚ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥ လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkok

 • တႈထံဥလိဏသးဒီး သီဘူဥသီခါသ့ဥတဖဥယ သဘ့်မုႈသဘ့်ခြါ ပွၚလ႕အအိဥဒီးအတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚအလီၚဆီ၀ဲ (Religious) ဒီးတႈအိဥဖွိဥသရဥယ သရဥမုႈသ့ဥတဖဥ လ႕ St. Peter သီခါဟီဥ၀ီၚအိဥ၀ဲတႈလီႈ၊
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ကီႈကေီႈတဲႈသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ဒီးကီႈမိႈပွႈအ့ရွ႕ဥသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအကရ႕ (FABC) ဖဲပွၚလ႕အဘဥဆိဥဂ့ၚ Nicholas Boonkerd Kitbamrung တႈလီႈစီဆွံအိဥ၀ဲတႈလီႈ၊
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး Jesuit အကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ
 • မုႈဆါခီအတႈအီဥ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ ခ႕ဥစးလ႕၀့ႈဒိဥ Vatican အိဥ၀ဲတႈလီႈယ (လ႕အဲကလံးအက်ိဏပကိးလ႕ Apostolic Nunciature)
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ခရံဏဖိကရူႈခိဥနဥသ့ဥတဖဥဒီး ခိဥနဥလ႕တႈဘူဥတႈဘါအလီၚဆီ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဖဲ Chulalongkorn ဖေဥစိမိ၊
 • တႈလုႈမံးဆါဒီးသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ ဖဲ Assumption တႈဘါသရိဏဖးဒိဥအပူၚ

၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၃ သီ မုႈဃုနံၚ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚသ့ဥတဖဥ လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkok ဆူ Tokyo

 • တႈထံဥလိဏသးလ႕ခံကတ႕ႈအဆ႕ကတီႈ (Farewell Ceremony) လ႕ (Military Air Terminal 2) လ႕၀့ႈဒိဥ Bangkok
 • ဂီၚခီ ၉း၃၀ နဥရံဥ ကဘီဎူၚလ႕ပႈပါလဲၚတႈ ဟးထီဥဆူ ၀့ႈဒိဥ Tokyo
 • ဟါလီၚခီ ၅း၄၀ နဥရံဥ လဲၚတုၚ၀ဲဆူ Tokyo-Haneda ကဘီဎူၚပ်ီ
 • တႈတူဏလိဏမုဏဖဲ Tokyo-Haneda ကဘီဎူၚပ်ီ
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ဖဲခ႕ဥစးလ႕ Vatican အိဥ၀ဲတႈလီႈ (လ႕အဲကလံးက်ိဏပကိးလ႕ Apostolic Nunciature)

၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၄ သီ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚလ႕ Tokyo-Nagasaki-Hiroshima-Tokyo

 • ဂီၚခီ ရး၀၀ဟးထီဥလဲၚတႈလ႕ကဘီဎူၚ ဆူ Nagasaki
 • ဂီၚခီ ၉း၂၀လဲၚတုၚဆူ Nagasaki ကဘီဎူၚပ်ီ” တႈစံးကတိၚပဏဖ်ါထီဥတႈ ဘဥဃးဒီး Nuclear စုက၀ဲၚအဂ့ႈ ဖဲတႈအိဥသ့ဥနီႈထီဥ မ့ႈပိဏပိဏဖးတ့ႈလံ၀ဲအကရ႕ႈ (Atomic Bomb Hypocenter Park)
 • တႈလဲၚဎူးဎီႈပဏကဲ ပွၚတူႈသံသးသ့ဥတဖဥ လ႕တႈစူဥတႈနဥအဃိ ဖဲတႈအိဥသ့ဥနီႈထီဥက့ၚပွၚသ့ဥတဖဥအံၚအတႈလီႈ ဖဲ Nichizaka အတႈဒီခိဥ
 • မုႈဆါခီအတႈအီဥလ႕ သီခါကရ႕ခိဥအိဥ၀ဲအဟံဥ
 • တႈလုႈမံးဆါလ႕ တႈကြႈကီ Baseball တႈလီႈအပူၚ
 • ဟါလီၚခီ ၄း၃၅ နဥရံဥ ဟးထီဥလ႕ကဘီဎူၚ ဆူ Hiroshima
 • ဟါလီၚခီ ၅း၄၅ နဥရံဥ လဲၚတုၚဆူ Hiroshima ကဘီဎူၚပ်ီ ဒီးတႈအိဥဖွိဥထံဥလိဏသးလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ ဖဲလ႕ Peace Memorial တႈလီႈအပူၚ၊
 • ဟါခီ ၈း၂၅ နဥရံဥဟးထီဥလ႕ကဘီဎူၚ ဆူ၀့ႈဒိဥ Tokyo
 • မုႈနၚခီ ၁၀း၁၀က့ၚတုၚကဒီးဆူ Tokyo-Haneda ကဘီဎူၚပ်ီ

၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၅ သီယ မုႈဆဥနံၚ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚလ႕ ၀့ႈဒိဥ Tokyo

 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ပွၚတူဥဘဥတႈလ႕ တႈတတ႕ႈတနါ ၃ ဘ်ီလ႕ဏအပူၚသ့ဥတဖဥ
 • တႈလဲၚထံဥလိဏသးဒီး စီၚပၚ Naruhito လ႕ Imperial Palace အိဥတႈလီႈ
 • တႈထံဥလိဏသးဒီးသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ လ႕ Holy Mary တႈဘါသရိဏဖးဒိဥအိဥ၀ဲတႈလီႈ
 • မုႈဆါခီအတႈအီဥ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ ခ႕ဥစးလ႕၀့ႈဒိဥ Vatican အိဥ၀ဲတႈလီႈယ (လ႕အဲကလံးအက်ိဏပကိးလ႕ Apostolic Nunciature)
 • တႈလုႈမံးဆါလ႕၀့ႈဒိဥ Tokyo Dome အိဥ၀ဲတႈလီႈ
 • တႈထံဥလိဏသးဒီး ကိတိဥခိဥက်႕ဥ ဖဲလ႕ Kantei
 • တႈထံဥလိဏသးဒီးပွၚနဥ့စိနဥ့ကမီၚသ့ဥတဖဥယ ခ႕ႈစးလ႕ထံဂၚကီႈဂၚသ့ဥတဖဥ ဖဲလ႕ Kantei

၂၀၁၉ လါနိ၀့ဘ႕ဥ ၂၆ သီယ မုႈခံနံၚ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ လ႕၀့ႈဒိဥ Tokyo ဆူ ၀့ႈရိမ့ၚ

 • တႈလုႈမံးဆါဒီး Jesuit အကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ဖဲ Sophia ဖေဥစိမိ၊
 • ဂီၚခီတႈအီဥ ဃုဏဒီးတႈထံဥလိဏသးဒီး Collegium Maximum လ႕ Sophia ဖေဥစိမိ၊
 • တႈလဲၚထံဥလိဏသးဒီး သီဘူဥသီခါလ႕ အတအိဥဆူဥအိဥခ့်ဒီးအသးပွႈလံ၀ဲသ့ဥတဖဥ ဖဲ Sophia ဖေဥစိမိ
 • တႈလဲၚဟးအိဥသကိး ဒီးတႈကြႈကီ Sophia University
 • တႈထံဥလိဏသး လ႕ခံကတ႕ႈအကတီႈ (Farewell Ceremony)ဖံ Tokyo-Haneda ကဘီဎူၚပ်ီ
 • ဂီၚခီ ၁၁း၃၅ နဥရံဥဟးထီဥလ႕ကဘီဎူၚ ဆူ၀့ႈရိမ့ၚ
 • ဟါလီၚခီ ၅း၁၅ နဥရံဥက့ၚတုၚ၀ဲဆူ၀့ႈရိမ့ၚ

Source: Vatican News, 02 October 2019

 

 

 

 

 

 

Add new comment

8 + 0 =

Please wait while the page is loading