တႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါ ဒ႕လြဲအသီတႈလီၚ ဒီး တႈမၚလၚကပီၚ၀ဲ (Rev.Fr.Alfredo Cremonesi)လ႕အဘဥတႈပဏထီဥအီၚဆူ ပွၚစီဆွံအလီႈအလၚ တဂၚတႈကစီဥ

ဖဲ၂၀၂၀ လါ ဖ့ႀဘဴးအါရံၚ ၇ သီဟါလီၚခီ ၄နဥရံဥ အကတီႈ ၀့ႈတီအု တလးပ႕ အုိက္ဇက္ ဓႏု ဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါ၀ဲ ဒ႕လြဲ အသီအလီႈ ၀ံၚဒီးတႈဖးဖ်ါ ထီဥ ဘဥဃဏဒ႕လြဲအံၚ အဂ့ႈ လ႕တႈအိဥ ဖွိဥသရဥ တဂၚန႔ဥလီၚ တႈန႔ႈ၀ံၚအလီႈခံ ယ တလးပ႕ သီဘူဥသီခါ ဖံ၀ါ ဒီး ပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥ ခဲလ႕ဏ လဲၚသကိး၀ဲ လ႕ က်ဲမုႈခိဥ ဆူ ယတႈမၚလၚ ကပီၚ၀ဲ သီခါ အာလ္ဖငရးဒို ခငရမုိငနးဆီ လ႕အဘဥတႈပဏထီဥတ့ႈလံ လ႕ ပွၚစီဆွံ တဂၚ ဖဲ ကရင္နီကုန္း သ၀ီ အပူၚ ဒီးဖဲ ၅ နဥရံဥ အကတီႈ အိဥထီဥ ၀ဲဒီးတႈလုႈမံဥဆါ န႔ဥလီၚ’

တခ်ဳးတႈလုႈထီဥတႈလုႈမံၚဆါအခါ တႈဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါက့ၚ ပွၚစီဆွံ သီခါ အာလ္ဖငရးဒို ခငရမုိငနးဆီ အတႈဂီၚဆိဥပေဥအိဥထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’

 လ႕တႈလုႈမံဥဆါ အံၚအပူၚ သီခါ ကရ႕ ခိဥ အုိက္ဇက္ဓႏု တီခိဥရိဥမဲ လုႈထီဥ၀ဲ ဃုဏဒီး သီဘူဥသီခါ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ

လ႕တႈလုႈမံဥဆါ အပူၚ တႈစံးတဲဏဖးဖ်ါထီဥန႔ဥ က့ၚ သီခါအာလ္ဖငရးဒို ခငရမိုငနးဆီ အဂ့ႈ အိဥထီဥ၀ဲ ဒီးဘဥတႈဖးဖ်ါ ထီဥအီၚလ႕ သီခါ  fr. Ahbel Aung Tun န႔ဥလီၚ’

ဖဲတႈလုႈမံၚဆါ ၀ံၚ၀ဲအလီႈခံ ဘူဥအီဥဘူဥအီ ပွၚလ႕ အဟဲမၚဃုဏသကိးအံၚသ့ဥတဖဥ လ႕ ဟါလီၚခီ အတႈအီဥတႈအီန႔ဥလီၚ’  

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading