စီၚသီ ဖံ၀ါတပြဲ၀ါ (Religious)သ့ဥတဖဥ မၚ၀ဲတႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚပူၚ တမုႈထူဥအတႈကစီဥ’(၃ယ၈ယ၂၀၁၉)

Yangon Religious Recolleciton in August.

၀့ႈတကူဥ သီခါကရ႕ႈခိဥက်႕ႈ ဟီဥက၀ီၚဒီဘ့ဥ ပွၚစိဏတႈသးခုကစီဥယပွၚမၚတႈလ႕ ဎြၚတႈဖံးတႈမၚ လ႕အမ့ႈ၀ဲ သီဘူဥသီခါယဖံ၀ါယတပြဲ၀ါ လ႕အဒိးန႔ႈ၀ဲ တႈအ႕ဥလီၚသးတစိၚသး လ႕ကိၚလီၚ၀ါက်ိဏ ပကိးလ႕ (Religious Cogregations) လ႕အလီၚဆီလိဏအသးသ့ဥတဖဥ ပဏဖွိဥထီဥလိဏအသးဒီး မၚ၀ဲ တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ ဎြၚအပူၚ ပကိးလ႕ (recollection) ဖဲ (၃ယ၈ယ၂၀၁၉) မုႈဃုနံၚ ဒီးမၚသကိး၀ဲ တႈလီႈမ့ႈ၀ဲ ၀့ႈအ့စ့ဥတႈပ႕ယပွၚစီဆွံ စီၚပ့ၚၾတဴးဒီး စီၚပီလူး တႈဘါဎြၚသရိဏန႔ဥလီၚ’

စးထီဥ၀ဲတႈရဲဥတႈက်ဲၚ ဖဲဂီၚခီ ၈း၀၀နဥရံဥ အဆ႕ကတ႕ႈ ဃုဏဒီးတႈလုႈထီဥ မံဆါတႈလုႈစီဆွံ န႔ဥလီၚ’ လ႕တႈလုႈမံဆါပူၚ ပွၚလ႕အတီခိဥရိၚမဲ၀ဲ တႈလုႈမံဆ ါ မ့ႈ၀ဲ ပႈဒိဥ (ဘဲနဲထဲဥ ထ့လြ႔ၚ) ဒီးလ႕တႈစံဥတဲၚတဲလီၚတခီ မ့ႈ၀ဲ ပႈဒိဥ (Wilbert Mireh SJ) န႔ဥလီၚ’

တႈလုႈမံဆါ၀ံၚအလီႈခံ ( ၉း၁၅မံးနံး ) က့ၚပဏဖွိဥထီဥလိဏအသးဖဲ တႈဘါဎြၚသရိဏပူၚဒီး ဟံန႔ႈ၀ဲ နီႈခိ နီႈသး တႈဂံႈတႈဘါ ဒ္အမ့ႈ၀ဲ ဎြၚကလုႈကထါ ဒီး ဒိကနဥသကိး၀ဲ လ႕ Fr, Wilbert Mireh (SJ) တီခိဥရိၚမဲ၀ဲအိဥန႔ဥလီၚ’တႈန႔ဥ၀ံၚအလီႈခံ ဖံ၀ါတပြဲ၀ါ လ႕ဟဲမၚ၀ဲ (Recollection) သ့ဥတဖဥ ဒိးန႔ႈဘဥ၀ဲ တႈပ်ႈတႈကမဥ အတႈပနီဥ စီဆွံ လ႕သီခါသ့ဥတဖဥ အအိဥန႔ဥလီၚ’ ဖဲတႈပ်ႈတႈကမဥ၀ံၚအလီႈခံ အ၀ဲသ့ဥ က့ၚတ႕ဥပီဥတ႕ဥပီလိဏအသး လ႕ခံကဒီးတဘ်ီ ကမၚသကိး၀ဲဖဲလဲဥ မၚတဂၚကဘဥဟံမူဒါ ဒီးတီခိဥရိၚမဲ၀ဲ တႈရဲဥတႈက်ဲၚ ဒီးဃ့၀ဲ တႈဟ့ဥကူဥဟ့ဥဖး ဒီးပွၚကိးဂၚဒဲးအတႈထံဥ လ႕တႈမၚ၀ဲ (Religious Recolloection) တဘ်ီညါအံၚလီၚ’

တႈန႔ဥ၀ံၚအလီႈခံ အ၀ဲသ့ဥမၚကတ႕ႈက့ၚ၀ဲ တႈအိဥသဒ႕သးလ႕ဎြၚပူၚ (Recollection) လ႕တနံၚအဂီႈ ဃုဏဒီး တႈဘူဥထီဥဘါထီဥ ဎူးဎီဥပဏကဲ၀ဲ ကိဥဘူဥစီဆွံ တႈပနီဥစီဆွံန႔ဥလီၚ’လ႕တဂီၚမုႈထူဥ ၀ံၚအလီႈခံ အ၀ဲသ့ဥဟံန႔ႈ၀ဲ မုႈထူဥတႈအီဥ လ႕အအိ္ဥကတဲဏကတီၚအသးလ႕ အ၀ဲသ့ဥအဂီႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’သီဘူဥသီခါ ဖံ၀ါတပြဲ၀ါ လ႕ဟဲမၚ၀ဲ (Recollection) လ႕ (၃)လါ တဘ်ီအံၚ ပွၚနီႈဂီႈအိဥ၀ဲ (၁၀၆)ဂၚန႔ဥလီၚ’တႈကစီဥတခါအံၚ ဎနီႈကစႈဟံန႔ဥဟဲဒီး ပဏဖ်ါထီဥဘဥန႔ဥသုဒ္အံၚလီၚ’ မ္တႈမုဏတႈခုဥ အိဥဒီးသုထီဘိတက့ႈ’

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

 

Add new comment

6 + 0 =

Please wait while the page is loading