ကဲးသလဲးတႈအိဥဖွိဥ လ႕ကီႈကေီဥတဲဥ တႈသူဥထီဥပွဲၚထီဥ ၃၅၀ နံဥ ဎူဘလံး တႈကစီဥ

For viewing and listening to the Content of This Program: Please Click the Video Below

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

1 + 12 =

Please wait while the page is loading