ကီႈအမဲရကၚသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အိဥဆ႕ထ႕ဥဃုဏဒီးပႈပါ ဘဥဃးဒီး Nuclear စုက၀ဲၚတႈကစီဥ

Photo: Vatican Media

ကီႈအမဲရကၚသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အိဥဆ႕ထ႕ဥဃုဏဒီးပႈပါ ဘဥဃးဒီး Nuclear စုက၀ဲၚတႈကစီဥ

ဖဲပႈပါအတႈဃ့ကညးတႈဆူဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ဒ္သိးပွၚကအိဥပူၚဖ်ဲးဒီး  Nuclear ဂံဥသဟီဥအတႈဂ့ႈကီသ့ဥတဖဥအဂီႈယ ဒီးလ႕အတႈဃ့ကညးတႈအပူၚ တမ့ႈထဲလ႕တႈမၚလီၚမဥကြံဏ Nuclear ဂံႈသဟီဥဘဥဒီးယ ပွၚအိဥ၀ဲဒီးဂံႈသဟီဥအံၚ မ့ႈတႈလ႕အတဘဥထြဲလိဏအသးဒီး ပွၚကညီအသူးအသ့ဥအဂ့ႈအသိးယ ကီႈအမဲရကၚသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ထုးထီဥရၚလီၚ၀ဲတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈ ဒီးဃ့ကညးအ၀ဲသ့ဥအထံအကီႈ ဒ္သိးအဖံးဃုဏမၚဃုဏတႈဒီး ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥထံကီႈခိဥနဥသ့ဥတဖဥ ဘဥဃးဒီးတႈပဏတ့ႈကြံဏ Nuclear ဂံႈသဟီဥစုက၀ဲၚလ႕လီႈခံအဂီႈယ ဒ္သိးအ၀ဲသ့ဥအိဥသ့ဥနီဥထီဥသကိး၀ဲ ပႈပါအတႈဂ့ႈမိႈပွႈလ႕ အလဲၚ၀ဲဆူကီႈဎဥပဥအကတီႈ လ႕အမ့ႈ၀ဲ တႈကြႈထြဲကဟုကဎဏသးသမူခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

ပႈပါပဏဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈလ႕ အကဲထီဥတႈဘဥဎိဏဖးဒိဥ ဒ္အကဲထီဥတ့ႈလံ၀ဲအသးလ႕ Nagasaki ဒီး Hiroshima အပူၚယ ဒီးကဲထီဥတႈဂ့ႈကီဖးဒိဥလ႕ ပွၚကညီအသးသမူခီဖ်ိ Nuclear ဂံႈသဟီဥစုက၀ဲၚအဃိနဥ့လီၚ’ လ႕အတႈလဲၚပိဏထြဲ၀ဲ ပႈပါဎိၚဟဥပီလူခံဂၚတဂၚ အတႈလဲၚက်ဲအသိး ပႈပါ Francis ဃ့ကညး၀ဲဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ဒ္သိးအကအိဥပူၚဖ်ဲး၀ဲဒီး Nuclear ဂံႈသဟီဥစုက၀ဲၚအဂီႈနဥ့လီၚ’

ကီႈအမဲရကၚသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥစံး၀ဲလ႕ အ၀ဲသ့ဥဒုးဟူထီဥသါလီၚတ့ႈလံ၀ဲဖဲ ၁၉၉၃ အနံဥလံၚလံၚ ဘဥဃးဒီးတႈမၚလီၚမဥကြံဏ Nuclear စုက၀ဲၚ တမ့ႈထဲလ႕အဒူဥခ်႕လိဏအသးဒီး သကဲးပ၀ဏဘဥဒီး ကဘဥမ့ႈ၀ဲတႈပဏလီၚ တႈသိဥတႈသီဂ႕ႈဂ႕ႈက်႕ၚက်႕ၚအဂီႈနဥ့လီၚ’ လ႕လံဏတႈကစီႈအပူၚအိဥဖ်ါ၀ဲလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥစုက၀ဲခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥအက်ါ ကီႈအမဲရကၚဒီးကီႈ Russia အိဥ၀ဲဒီး Nuclear စုက၀ဲ အမ်းကဎၚ ၉၀ နဥ့လီၚ’

Source: US Bishops stand with the Pope calling for a world without nuclear arms

Vatican News. 26 November 2019

 

Add new comment

5 + 4 =

Please wait while the page is loading