ကဥဒံဥန႕ႈလ႕ ၀့ႈတကူဥဒီး၀့ႈမနံဥလဥသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈ Bangladesh ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥအအိဥ

Cardinal Antonio Tagle and Cardinal Charles Bo

ကဥဒံဥန႕ႈလ႕ ၀့ႈတကူဥဒီး၀့ႈမနံဥလဥသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈ Bangladesh ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥအအိဥ

၀့ႈ Manila အသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Antonio Tagle ဒီး ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Charles Bo သ့ဥတဖဥ ထံဥလိဏသကိးအသးဒီး ကီႈ Bangladesh အသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ဒ္အ၀ဲသ့ဥလဲၚသကိး၀ဲဆူ ကလံၚထံး Bangladesh ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲတႈလီႈနဥ့လီၚ’

Cardinal Tagle လ႕အမ့ႈ Caritas Internationalis လ႕အမ့ႈ ပွၚမၚစ႕ၚသးကညီၚတႈအကရ႕ 165 ခါသ့ဥတဖဥအခိဥအနဥယ ဒီးခ႕ႈစးကရ႕သ့ဥတဖဥယ ဒီး Cardinal Charles Bo လ႕အမ့ႈကီႈအ့ရွ႕ႈသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အကရ႕ (FABC) အခိဥအနဥ လဲၚ၀ဲဆူဒဲက၀ီၚသ့ဥတဖဥအပူၚ ဖဲ လါဎူလံဥ ၂၉ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

တခ်ဳးလ႕အလဲၚဒ္၀ဲအကတီႈ သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ထံဥဆိလိဏသကိးအသးဒီး Muhammad Abul Kalam, လ႕အမ့ႈခိဥနဥလ႕အဘဥဃးဒီး ကီႈ Bangladesh ပွၚဘဥခီဘဥခဲသ့ဥတဖဥ အတႈပူၚဖ်ဲးအဂီႈ ဒီးတႈပဏလီၚက့ၚပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ အလီႈအက်ဲအ Commission နဥ့လီၚ’ ပွၚဘဥကီဘဥခဲအါနဥ့အဂၚ တကကြဲႈသ့ဥတဖဥ အိဥသကိး၀ဲလ႕ ဒဲက၀ီအခါ ၃၀ သ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈတ႕ထီဥတ႕လီၚခံဘ်ီ ဖဲ ၂၀၁၆ ဒီး ၂၀၁၇ အနံဥသ့ဥတဖဥအပူၚ ၀ံၚအလီႈခံ ပွၚအါဒံအါဂၚလ႕ရ႕ႈခ႕ႈအကီႈသ့ဥတဖဥ လဲၚတုၚ၀ဲဆူကီႈ Bangladesh နဥ့လီၚ’ Abul Kalam စံး၀ဲလ႕ အသူဥခုသးခု၀ဲ မ့ႈလ႕ Catholic တႈအိဥဖွိဥကရ႕ခိဥနဥသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚတုၚ၀ဲဆူ ပွၚဘဥကီဘဥခဲသ့ဥတဖဥအအိဥအဃိ ဒီးပဏဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈတႈက်ိၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

ဖဲသီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚ၀ဲဆူဒဲက၀ီၚသ့ဥတဖဥ လ႕အဎံဏ၀ဲခံသီအကတီႈ မ့ႈ၀ဲဃုဏဒီး ကီႈ Bangladesh အ Cardinal Patrick လ႕၀့ႈ Dhaka, ဒီးသီခါကရ႕ခိဥလ႕ Chittagong သ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ အအံၚလ႕ Cardinal Tagle အဂီႈမ့ႈ၀ဲအတႈလဲၚတႈက့ၚ ခံဘ်ီတဘ်ီ ဒီးလ႕ Cardinal Charles Bo အဂီႈတ႕တဘ်ီနဥ့လီၚ’ သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥ ထံဥလိဏသကိးအသးဒီး ပွၚဘဥကီဘဥခဲ လ႕ဒဲက၀ီၚနီႈဂံႈ ၄ ဒီး ၁၇ ဒ္အမ့ႈတႈလီႈလ႕ ပွၚအိဥ အအါကတ႕ႈတႈလီႈ ဖဲပွၚလြံဥကလီႈသ့ဥတဖဥအိဥသဒ႕အသး တႈလီႈသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

ထံဥလိဏသကိးအသးဒီး Caritas အပွၚမၚတႈဖိသ့ဥတဖဥယ ပွၚမၚကလီတႈသ့ဥတဖဥ ဒီးကြႈသမံသမိး၀ဲ Caritas အတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ လ႕ဒဲက၀ီၚသ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’

Source: UCAN July 31 2019

Add new comment

9 + 0 =

Please wait while the page is loading