ဟံဥဖိဃီဖိအသန႕ဥ လ႕မုႈလြံႈနံၚဂီႈ (၈ယ၈ယ၂၀၁၉)

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

 

Add new comment

12 + 7 =

Please wait while the page is loading