သးစr္တဂzအတr္လုr္ဒိ၃္ပွ့zဒိ၃္

တႈကတိၚဟ့ဥကူဥ ဟ့ဥသဆဥထီဥသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၈ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

9 + 0 =

Please wait while the page is loading