မ်ိဳးဆက္သစ္မွာ ပံုစံသစ္ဖန္တီးလိမ့္မယ္

တႈလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥန႔ဥ ကဘဥသူဥထီဥ၀ဲဒဥတႈဆီတလဲအသီ.(Family 31.10.2019)

ဟံဥဖိဃီဖိတႈကဟုကဎဏန႔ဥ မ့ႈတႈအရ့ဒိဥကတ႕ၚန႔ဥလီၚ. တႈလ႕ဟံဥဖီတဖုဒီးတဖုန႔ဥ တဒ္သိးလိဥအသးဘဥယ အိဥ၀ဲဒဥ တဂၚတမံၚတဂၚတမေိန႔ဥလီၚ. ပွၚတနီၚနီၚ ကမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚအီၚကုဥအီပွၚ တနီၚတခီ ကမ့ႈစ့ႈကီးပွၚလီၚတူႈလီၚက႕ဥန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥ ဆ႕ကတီႈခဲအံၚန႔ဥ တႈလီၚဆီအိဥ၀ဲဒဥတခါလ႕ ပမ့ႈ၀ဲပွၚကညီသ့ဥတဖဥ အိဥဎုဏဘဥဆဥဒီးအ၀ႈနးက့ တလိဥဘဥ၀ဲဒဥအဖိ ဘဥဒီး ဒီသဒ႕၀ဲဒဥဖိသဥအက်ဲန႔ဥလီၚ. အနီႈကီႈတခီ ပမၚဒ္န႔ဥ တၾက႕းဘဥန႔ဥလီၚ. ဒ္သိးဒီး ပမၚသံပ၀ဲဒဥ ပွၚကညီအသးသမူ န႔ဥလီၚ. အန႔ႈဒီး ဟံဥဖိဃီဖိအတႈအိဥသးန႔ဥ ဆီတလဲထီဥအသးအကလႈလႈန႔ဥလီၚ. လ႕ခံတႈလီၚစိၚလီၚသြဲးမ့ႈဟဲအိဥထီဥအသး နးက့ ဖိသဥတနီၚန႔ဥ တႈပးကဲလီၚစွီၚ၀ဲဒဥလ႕ ပွၚသူဥခးသးပွႈအဖီခိဥန႔ဥလီၚ. အနီႈကီႈန႔ဥ ဟံဥဖိဃီဖိလ႕အိဥဒီး တႈအဲဥတႈကြံ န႔ဥ အစိၚအသြဲးလ႕ ဟဲအိဥထီဥအသးသ့ဥတဖဥနးက့ လ႕ပွဲၚ၀ဲဒဥဒီး တႈပးကဲဒီးတႈအဲဥတႈကြံန႔ဥလီၚ. တႈလီၚစိၚလီၚသြဲးလ႕ ဟဲ လီၚစိၚတပတီႈဒီးတပတီႈန႔ဥ တဒ္သိးလိဥအသးဘဥန႔ဥလီၚ. ပဘဥပလီဥပသးလ႕ တဂၚဒီးတဂၚအဖီခိဥ သးတဆီတလဲဘဥန႔ဥ လီၚ.

Add new comment

7 + 5 =

Please wait while the page is loading