တႈအိဥဆူဥအိဥခ်႔ လ႕ပကဘဥသ့ဥညါအီၚအဂ့ႈ (၂၉ယ၇ယ၂၀၁၉)

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

5 + 6 =

Please wait while the page is loading