(ကေ႔ဥစြံႈ) ကရ႕ကရိ Deacons သ႕ဂၚ ဘူးထီဥလ႕ကဒိးန႔ႈ သီခါအလီႈအလး တဲဖ်ါထီဥ၀ဲ အ၀ဲသ့ဥ အဘဥကစႈဎြၚအတႈကိးအီၚအဂ့ႈ တဂၚစုဏစုဏ(၂၀/၈/၂၀၁၉)

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading