သူဥဘီဥသးစႈသန႕ဥလ႕ မုႈခံနံၚဂီႈ. တႈအဲဥလ႕အတီန႔ႈ တလီအီဥတႈနီတဘ်ီဘဥ။(၁၃/၈/၂၀၁၉)

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

10 + 6 =

Please wait while the page is loading