တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၆း၇”၁၅ လါဎူၚ ၂၀ သီ ၂၀၁၉

Reflection On Mt 6:7-15 June 20 2019 Thursday

"Forgive us our debt just as we have forgiven those who are in debt to us" Mt 6:12

There are so many Charismatic or grea preachers in the World. They do an excellent ministry. There are so many denominations and Churches. Let us be happy that all of us hold the Bible in very high esteem and nobody dares to change the basis of the Holy Scriptures. It is highly satisfying that Jesus remains the core of our faith. The prayer taught by Jesus is and will be the supreme prayer of one and all. We need to pray for debtors, who are not only in debt to us but above all who are in debt to God.

တႈကြႈထံဆိကမိႈ     မးသဲ ၆း၇”၁၅ လါဎူၚ ၂၀ သီ ၂၀၁၉

မုႈတနံၚအံၚ ခရံဏဖိကရူႈအိဥ၀ဲအါဖုယ အိဥ၀ဲစ့ႈကီးဒီးပွၚစံဏတဲၚတဲလီၚတႈ လ႕တႈသ့တႈဘဥဒိဥ၀ဲအါ၀ဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ခရံဏဖိကရူႈခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ ပဏလုႈပဏပွၚ့၀ဲ လံဏစီဆွံ ဒ္အမ့ႈထူကလုႈဎြၚကထါ ဘဥတႈကြဲးနီႈအီၚလ႕လံဏစီဆွံအပူၚနဥ့လီၚ’ အအံၚမ့ႈတႈမံသူဥမံသးတမံၚလ႕ ခရံဏကစႈ အိဥ၀ဲလ႕ပ၀ဲသ့ဥခဲလ႕ဏ အတႈစူဥတႈနဏအသးကံဥပူၚအဃိနဥ့လီၚ’ တႈထုကဖဥလ႕ ခရံဏကစႈသိဥလိပွၚအံၚ မ့ႈ၀ဲတႈထုကဖဥလ႕ အလုႈအပွၚ့ဒိဥကတ႕ႈ လ႕တႈထုကဖဥခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥအက်ါနဥ့လီၚ’

 

 

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading