တႈကြႈထံဆိကမိႈ မးသဲ ၁၀း၁၆”၂၃ လါဎူလံဥ ၁၂ သီ ၂၀၁၉

Reflection On July 12 2019 - Fr Lawrence

တႈကြႈထံဆိကမိႈ     မးသဲ ၁၀း၁၆”၂၃    လါဎူလံဥ ၁၂ သီ ၂၀၁၉

သတံႈသနၚ့နသးလ႕ဎြၚယ ဒီးမၚတႈဂ့ၚတက့ႈ’ အိဥနဲဆိးနဲလ႕ ထံဧိၚကီႈဧိၚအပူၚယ ဒီးအံၚက့ၚကြႈက့ၚ တႈမ့ႈတႈတီတက့ႈ’ စံးထီဥပႀတ႕ၚ ၃၇း၃

တႈလ့တႈပစီဒီး တႈတူဥဘဥခီဥဘဥတႈ ဒိဥဒိဥမုႈမုႈသ့ဥတဖဥ မ့ႈတႈလ႕အဘံပကံးလိဏအသး ဃုဏဒီးတႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ အတႈအုဥအသးနဥ့လီၚ’ တႈပ်ံးတႈဖုး ဒီးတႈသူဥဟးဂီၚသးဟးဂီၚ တမ့ႈတႈလ႕ပတႈစံးဆ႕က့ၚတႈအဂီႈဘဥဒီး ပသုတဘဥအိဥ၀ဲဒီး တႈသူဥကိႈသးဂီၚလ႕ ပကဘဥကြႈကဟုကဎဏလီၚက့ၚပသး ဒ္လဲဥဒ္လဲဥဘဥဒီး မ့ႈလ႕သးစီဆွံကစႈ ကဆီဥထြဲမၚစ႕ၚပွၚ ကဎဲႈတႈလ႕ ပလိဏဘဥ၀ဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

လ႕မုႈတနံၚအံၚလံဏတႈသးခုကစီႈအပူၚ ပထံဥဘဥ၀ဲ ကစႈအတႈကတိၚဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါတႈ လ႕အပ်ဲဥအဘီဥတဂၚလဏလဏ သ့ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲ တႈဂံႈတႈဘါနဥ့လီၚ’ မုႈမဆါတနံၚအံၚ ကစႈအပ်ဲႈအဘီဥအတီအလိၚသ့ဥတဖဥ သ့ကြႈဆ႕ႈမဲဏဘဥ၀ဲ တႈကီႈတႈခဲ တႈတူဥဘဥတႈနးနးကလဲဏသ့ဥတဖဥ ဒ္လ႕ပ်႕ၚအသိးစ့ႈကီးနဥ့လီၚ’

ကြႈကြႈယ ဎမ႕လီၚသု ဒ္သိတဖဥလ႕ထြံဥမံၚအက်ါ အသိးနဥ့လီၚ’ မၚသးဒ္နဥ့ဒီး ကဲထီဥပွၚကူဥတႈသ့ ဒ္ဂုႈအသိးယ ဒီးတကူဥဘဥတႈအ႕ ဒ္ထိဥလြံႈအသိးတက့ႈ’ မးသဲ ၁၀း၁၆

လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈ အတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading