တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးဂီႈ မု႕သ႕နံၚ (လါဎူၚယ၁၉ယ.၂၀၁၉)

For listening to this Content in Sagaw Karen: Please Click the Video File Below

လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈ အတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

Add new comment

16 + 1 =

Please wait while the page is loading