သ့ဥပွႈသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲအဃိမူခိဥကလံၚသီဥဂီၚတဖဥဘဥဂီႈလိဏအသးလီၚ’ ၂၀’၅’၂၀၁၉

သ့ဥပွႈသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲအဃိမူခိဥကလံၚသီဥဂီၚတဖဥဘဥဂီႈလိဏအသးလီၚ’ ၂၀’၅’၂၀၁၉

For viewing and listening to the Content of This Program: Please Click the Video Below

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading