တႈသံကြႈသမံသမိးဃုဏတႈဒီး (ပါဒိဥ ဎိစဲးမီၚ၀့)လ႕တႈကတီၚက့ၚ ခိဥဃ႕ၚန႔ဆ႕ဥအမုဥနံၚဒီးတႈသူဥလီၚသကိးသ့ဥထူႈ တႈကစီဥ

တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ သူဥလီၚ၀ဲသ့ဥထူဥ ၂၀၀၀ တႈကစီႈ

ကဲးသလံးတႈအိဥဖွိဥကရ႕လ႕ ကီႈပဎီၚစ႕ဖွိဥ မၚ၀ဲတႈသူဥလီၚသ့ဥထူ အတႈဟူးတႈဂဲၚ လ႕အအိဥ၀ဲဒီးတႈပဏသူဥပဏသး ဘဥဃးဒီးပႈပါ Francis အလံဏပရ႕လ႕အမ့ႈ Laudato Si အိဥဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ Vatican News အတႈကစီႈအဖီခိဥ ဖဲ ၂၀၁၉ လါဎူလံဥ ၉ သီအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’

၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Charles Bo မၚဃုဏသကိးတႈဒီး ပွၚကညီဂ့ႈ၀ီအပွၚမၚတႈဖိ (Social Workers) ဒီးသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ ဖဲလါဎူလံဥ ၆ သီအမုႈနံၚ တႈသူဥလီၚသ့ဥထူဥအတႈမၚအသး ဖဲလ႕ထံကီႈပဒိဥ ကြႈထဲြ၀ဲသ့ဥပွႈအတႈလီႈတခါအပူၚနဥ့လီၚ’

တႈအိဥဖွိဥကရ႕ဖိအါနဥ့အဂၚ ၂၀၀ ဒီးသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ မၚဃုဏသကိးတႈလ႕ တႈသူဥလီၚသ့ဥထူဥယ မ့ႈ၀ဲတႈပဏဖ်ါထီဥပွၚအိဥဒီးမူဒါလ႕ တႈကြႈထြဲကဟုကဎဏတႈအခိဥအဃ႕ၚ ဒ္ပႈပါ Francis အလံဏပရ႕ဖးဒိဥလ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ Laudato Si အတႈဂ့ႈတႈက်ိၚအိဥ၀ဲအသိးနဥ့လီၚ’ ၀့ႈတကူဥသီခါကရ႕ခိဥက်႕ႈ Cardinal Charles Bo ဒီး၀့ႈတကူဥကီႈဆဥခိဥနဥ  မၚဃုဏသကိးတႈဒီး ပွၚအဂၚအါနဥ့ ၂၀၀ယ လ႕တႈသူဥလီၚသ့ဥထူဥ ၂ယ၀၀၀ ဃဥဃဥသ့ဥတဖဥ လ႕ (တိုက္ႀကီး)အကီႈဆဥအပူၚနဥ့လီၚ’

ဂရုနာ မ့တမ့ႈ Caritas Myanmar အကရဖိသ့ဥတဖဥ မၚသကိးတႈလ႕ တႈသူဥဆူဥသးဂဲၚအပူၚ စးထီဥလ႕ လါ June ၁၈ သီလံၚလံၚယ ဒ္အမ့ႈတႈအိဥသ့ဥနီႈထီဥ ပႈပါ Francis အလံဏပရ႕ဖးဒိဥ ဘဥဃးဒီးတႈကြႈထြဲ ဟံဥမိႈပွႈလ႕အဘဥဃးဒီးပွၚခဲလ႕ဏ (Common Home) အဂီႈနဥ့လီၚ’ ပႈပါအလံဏပရ႕ဖးဒိဥအံၚ မ႕နဥ့ဆီဥခံတႈ ဒ္သိးပွၚကသ့ဥညါမူဒါ ဒီးမၚသကိးတႈလ႕ တႈႀတီဆ႕မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚအတႈလဲလိဏအသး အဂီႈနဥ့လီၚ’ စးထီဥလ႕ ၂၀၁၈ အနံဥလံၚလံၚယ Caritas Myanmar မၚတႈလ႕တႈကရ႕ကရိထီဥ တႈဟူးဂဲၚဖံးမၚတႈ လ႕ထံကီႈအတလးပ႕ဟီဥက၀ီၚ ၁၆ ဘ့ဥအပူၚနဥ့လီၚ’

တႈသူဥလီၚသ့ဥထူဥအတႈဟူးတႈဂဲၚအံၚ အိဥ၀ဲဒီးတႈပညိဏလ႕ ကရ႕ကရိအလီၚဆီ၀ဲသ့ဥတဖဥ ကဟံးနဥ့ဃုဏသကိးမူဒါ လ႕တႈမၚကတ႕ႈကြံဏ တႈမၚဟးဂီၚတႈအခိဥအဃ႕ၚ ဒီးတႈတတီတလိၚ လ႕အဘဥဃးလိဏအသးဒီး မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚအတႈလဲလိဏကြံဏအသးနဥ့လီၚ’

Caritas Myanmar ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈသူဥလီၚသ့ဥထူဥအတႈတိဏက်ဲၚ လ႕အမ့ႈ၀ဲစးထီဥလ႕ ၂၀၁၈ တုၚလ႕ ၂၀၂၂” မ့ႈ၀ဲလ႕ ၅ နံဥအတီႈပူၚ ဆူထံကီႈပဒိဥအပွၚနဥ့စိနဥ့ကမီၚလ႕ (Nay Pyi Daw)သ့ဥတဖဥအအိဥယ ဒီးဆူပွၚဘဥမူဘဥဒါ ဘဥဃးဒီးသ့ဥပွႈသ့ဥတဖဥ ဟ့ဥမၚစ႕ၚ၀ဲ သ့ဥထူဥဖိအကထိဒီးအကထိသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

ဖဲတႈဂီၚမူလ႕အဎံဏ၀ဲ ၆ မံးနံတခါ ဒီးပဏဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ ကိၚလၚ၀ါက်ိဏဒီး ပဎီၚက်ိဏခံခါလ႕ဏအပူၚ Cardinal စံး၀ဲလ႕ အသးခု၀ဲသပွႈကတ႕ႈ မ့ႈလ႕ထံကီႈပဒိဥဒီးအပွၚကမ်႕ဥဖိသ့ဥတဖဥ စးထီဥဖံးမၚသကိး တႈသူဥလီၚသ့ဥထူဥအါအါ အတႈမၚအံၚအဃိနဥ့လီၚ’

Tree Plantation according to the exhortation of Laudato Si.

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

7 + 4 =

Please wait while the page is loading